Rozwiązanie

Zrealizowane w ramach projektu rozwiązanie będzie mogło być używane jako moduł do systemów ERP. Obecnie nie ma na rynku takiego modułu, który współpracowałby ze wszystkimi systemami ERP. W większości obecnych systemów ERP, nie ma planowania przez Artificial Intelligence (AI), a systemy ERP, które posiadają taką możliwość (AI), nie mają zintegrowanego narzędzia do symulacji, które mogłoby pracować dwukierunkowo. W obecnych systemach ERP możliwe jest wykonywanie planowania do jednego roku, a wyniki projektu PEN umożliwią długoterminowe planowanie (np. do 3 lat naprzód).

Nowoczesne DSS nie mogą obsługiwać więcej niż dziesięciu parametrów i cech sytuacji decyzyjnej, bo są to metodologiczne granice złożoności. Włączenie solidnej symulacji i technologii AI do decyzji spowoduje, że decydenci będą mogli sprawdzić w dużo dłuższej perspektywie czasowej scenariusze o wielu parametrach. Spowoduje to otwarcie nowego wymiaru w zakresie planowania strategii biznesowej dla szerokiej skali organizacji.

Rozwiązanie opierać się będzie o model odniesienia, który określony zostanie w oparciu o dane  przedsiębiorstwa i dane środowiskowe. Architektura systemu pozwoli na symulację wprowadzenia w życie rozwiązań, które zostaną opracowane poprzez metody heurystyczne i metody deterministyczne. System określi, która z zaimplementowanych metod jest najwłaściwsza w stosunku do określonych danych. Szczegółowe funkcje prototypu będą zależeć od wyników prac B + R, ale będzie on zawierać przynajmniej moduły bazy danych i interfejsów, monitorowania zdarzeń, decyzji. Rozwiązanie pozwoli eksperymentować na różnych scenariuszach dotyczących zdarzeń przyszłych. Moduły będą zintegrowane i oceniane w rzeczywistych systemach.

W projekcie zostanie zastosowane kilka metod badawczych. Wykorzystane zostaną następujące modele: Modelowanie Enterprise (IEM) przy konfiguracji modelu referencyjnego, IEM będzie  wykorzystywana przy procesach interakcji. Przewidziane jest również wykorzystanie następujących metod badawczych: analiza skupień, analiza dyskryminacyjna, regresja nieliniowa, analiza szeregów czasowych, neuro rozmytych metod i support vector machines.

Do opracowania modelu zostanie wykorzystany język UML. Dla doskonalenia procesów i rozwoju oprogramowania zostanie użyty model CMMI. Metody programowania strukturalnego będą stosowane do tworzenia rozwiązania na poziomie bazy danych i interfejsu. Podczas testowania przestrzegane będą procedury walidacji określone przez ISO/IEC 15408.

Obecnie w większości programów symulacyjnych (np. Promod, AutoMod, Simulink itp.), nie ma możliwości symulacji różnych scenariuszy uzależnionych od wielu elementów, a te które posiadają taką możliwość są bardzo drogie. Niewątpliwą ich wadą jest ponadto fakt, że nie są w pełni zintegrowane z systemami ERP. Projekt PEN ma na celu przeciwdziałanie tym wadom poprzez stworzenie lepszego i bardziej dostępnego rozwiązania.

Szczególnym potencjałem rynkowy projektu PEN jest to, że przedsiębiorstwa potrzebują systemów, które pozwolą na podejmowanie szybkich decyzji i dostosowanie obecnych działań do aktualnych potrzeb i wymagań rynku. Projekt PEN ma zapewnić narzędzie do dynamicznego zarządzania. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą szybko reagować na potrzeby rynku oraz zachowają elastyczność wobec zmian w swoim środowisku. Będą mogły z dużą precyzja ocenić ryzyko i koszty optymalnej strategii rozwoju dla ich zasobów. W dzisiejszym świecie, pomimo że dostęp do różnych rodzajów informacji jest bardzo prosty, decydenci mają trudności przy podejmowaniu decyzji, ponieważ warunki na rynku (np. ceny surowców, koszty energii, polityczna i gospodarcza, zmiany waluty itp. ) zmieniają się bardzo szybko. Trudno jest dostosować się do tych zmian, dlatego tworzy się narzędzia, które symulują różne scenariusze biorąc pod uwagę możliwe zmiany (kursy walut, ceny surowców, zwiększenie lub zmniejszenie ilości produktów). Symulacja konsekwencji decyzji, przed jej podjęciem, zwiększa wskaźnik sukcesu. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą łatwo zarządzać swoją firmą. Głównym założeniem jest to, że decyzja musi być oparta na rzeczywistych danych pobranych z otoczenia przedsiębiorstwa, dlatego potrzeba by system współpracował z jak największą liczbą systemów ERP. Projekt PEN ma na celu zaspokojenie popytu na tego typu rozwiązanie.

Osoby zainteresowane rozwiązaniem PEN prosimy o kontakt.

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU EUROSTARS – INICJATYWA EUREKA I UNIA EUROPEJSKA